BEZPŁATNA WYSYŁKA DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ

Terms and Conditions

Warunki korzystania z witryny

Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z tej witryny – senoktea.com. Właścicielem tej strony jest firma Senok Tea Ceylon (Pvt) Ltd.

Korzystając z tej strony, akceptujesz te warunki w całości.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z tej strony.

Aby korzystać z tej strony, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystając z tej strony internetowej [i wyrażając zgodę na te warunki i postanowienia], gwarantujesz i oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie zaznaczono inaczej, Senoktea.com i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do strony internetowej i materiałów na stronie internetowej. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać tylko do celów buforowania i drukować strony ze strony internetowej na własny użytek osobisty, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.

Nie wolno Ci:

 • opublikować materiał z tej strony internetowej (w tym opublikować na innej stronie internetowej [osobistej lub innej]);
 • sprzedawać, wynajmować lub sub-licencjonować materiał ze strony internetowej;
 • pokazywać publicznie dowolny materiał ze strony internetowej;
 • reprodukować, duplikować, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały na tej stronie internetowej w celach komercyjnych;
 • edytować lub w inny sposób modyfikować dowolny materiał na stronie internetowej; lub
 • rozpowszechniać materiały z tej strony internetowej [z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji.]

Dopuszczalne użycie

Nie wolno korzystać z tej strony w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub upośledzenie dostępności lub dostępności strony internetowej; lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub o jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celu lub działalności.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są powiązane z) wszelkimi programami szpiegującymi, wirusami komputerowymi, końmi trojańskimi, robakami, rejestratorami klawiszy, rootkitami lub innymi złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym bez ograniczeń skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na tej stronie internetowej lub w związku z nią bez wyraźnej pisemnej zgody senoktea.com.
Nie wolno używać tej witryny do przesyłania lub wysyłania niezamówionych komunikatów handlowych.
Nie wolno korzystać z tej strony do jakichkolwiek celów związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody senoktea.com.

Brak gwarancji

Ta strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest” bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. senoktea.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności lub dokładności w odniesieniu do tej strony internetowej lub informacji i materiałów zamieszczonych na tej stronie.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego akapitu, senoktea.com nie gwarantuje, że:

ta strona będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna; lub
informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub nie wprowadzają w błąd.

Nic na tej stronie internetowej nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady. Jeśli potrzebujesz porady lub instrukcji dotyczących produktów lub usług, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Jeśli potrzebujesz porady w jakiejkolwiek sprawie [prawnej, finansowej lub medycznej], powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Senoktea.com nie zobowiązuje się do aktualizacji ani poprawiania żadnych informacji pojawiających się w Internecie lub na tym serwerze WWW.

Granice odpowiedzialnosci

Informacje na tej stronie nie są wyczerpujące. Pomimo naszych starań może nie być dokładny, aktualny lub mający zastosowanie do okoliczności każdego przypadku. Wszystkie zawarte tutaj informacje służą wyłącznie do prezentacji senoktea.com i produktów z nią związanych związanych z Senoktea.com.

 • Senoktea.com nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie (czy to w ramach prawa kontaktu, prawa czynów niedozwolonych, czy w inny sposób) w odniesieniu do treści lub korzystania z tej strony internetowej lub w związku z nią w inny sposób:
  w zakresie, w jakim strona internetowa jest bezpłatna, za wszelkie straty bezpośrednie;
 • za jakiekolwiek straty pośrednie, specjalne lub wynikowe; lub
 • za wszelkie straty biznesowe, utratę przychodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utratę umów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub dobrej woli, lub utratę lub uszkodzenie informacji lub danych.

Senoktea.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrazy / grafiki / tabele używane na tej stronie, o ile jej dokładność naukowa. Obrazy / grafiki / tabele nie mogą być traktowane z jakiegokolwiek powodu jako prawdziwe naukowe przedstawienie jakiegokolwiek związku chemicznego lub substancji. Senoktea.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedstawienia graficzne / obrazy / wykresy / tabele itp. W zakresie ich pochodzenia. Obrazy użyte na stronie zostały w pełni sprawdzone i w miarę możliwości uznane za bezpieczne w użyciu na stronie. W żadnym momencie Senoktea.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich w odniesieniu do jakichkolwiek graficznych obrazów / obrazów / wykresów / tabel itp. W obrębie witryny.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek grafiki / obrazy / wykresy / tabele na tej stronie naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, a my zapewnimy podjęcie niezbędnych kroków w celu naprawienia sytuacji.

Te ograniczenia odpowiedzialności obowiązują bezwzględnie.

Rozsądność

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu dotyczącym witryny są uzasadnione.
Jeśli uważasz, że nie są rozsądne, nie możesz korzystać z tej strony.

Inne imprezy

Przyjmujesz do wiadomości, że senoktea.com jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością ma interes w ograniczaniu osobistej odpowiedzialności swoich urzędników i pracowników. Zgadzasz się, że nie będziesz zgłaszać żadnych roszczeń osobiście urzędnikom lub pracownikom Senoktea.com w odniesieniu do jakichkolwiek strat poniesionych w związku z witryną.
Bez uszczerbku dla powyższego paragrafu, zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności będą chronić funkcjonariuszy Senoktea.com, pracowników, agentów, filie, następców, cesjonariuszy i podwykonawców oraz cyberstudio.staging.wpengine .com.

Niewykonalne postanowienia

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego zastrzeżenia dotyczącego strony internetowej jest lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność innych postanowień niniejszego oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności.

Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz senoktea.com i zobowiązujesz się do zabezpieczenia senoktea.com przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym bez ograniczeń kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez cyberstudio.staging.wpengine. com w celu rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu na podstawie porad doradców prawnych senoktea.com) poniesionych lub poniesionych przez senoktea.com wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek postanowienia tych warunków i warunki lub wynikające z jakichkolwiek roszczeń, że złamałeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków.

Naruszenia tych warunków

Bez uszczerbku dla innych praw senoktea.com na podstawie niniejszych warunków, jeśli naruszysz te warunki w jakikolwiek sposób, Senoktea.com może podjąć takie działania, jakie uznają za stosowne, aby rozwiązać problem naruszenia, w tym zawiesić dostęp do strona internetowa, uniemożliwiająca dostęp do strony internetowej, blokująca dostęp do strony internetowej komputerom korzystającym z adresu IP, kontaktująca się z dostawcą usług internetowych w celu zażądania zablokowania dostępu do witryny i / lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie.

Zmiana

Senoktea.com może od czasu do czasu zmieniać te warunki. Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z tej strony od daty publikacji zmienionych warunków na tej stronie. Sprawdź tę stronę regularnie, aby upewnić się, że znasz aktualną wersję.

Zadanie

Senoktea.com może przekazać, podzlecić lub w inny sposób poradzić sobie z ich prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków bez powiadomienia lub uzyskania zgody.
Nie możesz przenosić, podzlecać ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków.

Rozdzielność

Jeśli postanowienie niniejszych warunków zostanie określone przez sąd lub inny właściwy organ jako niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Senoktea.com w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki. Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki.

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy prosimy o kontakt z dyrektorem generalnym działu IT za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego z tematem: „Attn General Manager IT”